Odori Dawns Dance
Niwa Gardd Garden

Research 2015 with Kakinaizawa Shishi-Odori Deer Dance.

Presentation Cyflwyniad TPAM 2018
Tokyo Performing Arts Meeting in Yokohama
Saturday / Sadwrn 17th & Sunday / Sul 18th February

Garden
Culture is an activity; we are already situated within it, we respond to it. Wandering through this garden knowing this, a map of human life, references to culture and dance history (story), our everyday, the experience of the body, a presence and attention, a dimension of being. A space to reflect, leads to the imaginary, a process of becoming; when you enter this garden, wander around unknowing as to what or where it might lead.
Gardd
Gweithred yw diwylliant; yr ydym eisoes wedi eu lleoli ynddo, yr ydym yn ymateb iddo. Crwydro drwy’r ardd hon gan wybod hyn, map o ffurfiau bywyd dynol, mae cyfeiriadau at ddiwylliant a hanes (stori) dawns, ein bywyd dyddiol, profiad y corff, presenoldeb a sylw, dimensiwn o fod. Mae lle i fyfyrio sydd yn arwain i’r dychmygol, proses o ddod. Pan fyddwch yn mynd i mewn i’r ardd hon, crwydro o amgylch heb yn wybod beth fydd yn cael ei ddatgelu.
Odori-Dawns-Dance, is a research and performance project, and begins as a space of conversations with directors, choreographers and dancers from contemporary and traditional performing arts backgrounds in Japan, dialogues to arrive at something unexpected. Conversations took place during November 2015, a point of departure for potential situations; there is an addition at every stage in this project, it keeps growing.
Mae Odori-Dawns-Dance, yn brosiect ymchwil a pherfformiad, a ddechreuodd fel gofod o sgyrsiau gyda chyfarwyddwyr, coreograffwyr a dawnswyr o gefndiroedd celfyddydau perfformio cyfoes a thraddodiadol yn Japan, deialogau i gyrraedd rhywbeth annisgwyl. Cynhaliwyd sgyrsiau yn ystod mis Tachwedd 2015, pwynt cychwyn ar gyfer sefyllfaoedd posibl; mae yna ychwanegiad yn ystod pob cam yn y prosiect hwn, mae’n parhau i gynyddu.
Ireha – Wings Coming

Zan Yamashita

Shirotama Hitsujya

Yuya Tsukahara

Toshiki Okada

Megumi Kamimura

Takao Kawaguchi

Taichi Yamagata

Natsuko Tezuka

Mythology
Shishi-odori Deer Dance is reminiscent of a mythical creature from a long time ago and unknown place, I think of Tatsumi Hijikata’s childhood memories of his Northern Japan growing up in Akita. I am interested in a retelling, a vitality, the format of performance – potential situations, to deregulate expectation and preconceived ideas of dance and performance.

Chikara Fujiwara

Mytholeg
Mae Shishi-odori Dawns Ceirw yn atgofus o greadur mytholegol o amser maith yn ôl a lle anhysbys, yr wyf yn meddwl am atgofion plentyndod Tatsumi Hijikata am ei Japan Gogleddol, tyfu i fyny yn Akita. Mae gennyf ddiddordeb mewn ailadrodd, tuag at fywiogrwydd, fformat perfformiad – astudiaeth ar gyfer sefyllfaoedd posibl, i ddadreoleiddio disgwyliad a syniadau rhagdybiedig o ddawns a pherfformio.

Reina Kimura

Zan Yamashita

Teppei Kuramoto

Azumane – East Peak Mountain Kakinaizawa
A place, a site, its narrative is important, to engender an emotion that was, to experience a presence, some dance rituals endure through history, they survive and can be changed, an idea that it is possible to return to things, to the past, to place things back where they belong.

Azumane – Brig Mynydd Dwyrain Kakinaizawa
Mae lle, safle, ei naratif yn bwysig, i gynhyrchu emosiwn a oedd, i brofi presenoldeb, mae rhai dawnsfeudd defodol wedi parhau drwy hanes, maent yn goroesi a gellir ei newid, syniad ei bod yn bosibl dychwelyd i’r pethau, i’r gorffennol , i osod pethau yn ôl lle maent yn perthyn.

Sioned Huws

Kuchi Shoga

Kakinaizawa Shishi-Odori Deer Dance
Kuchi Shoga – Phonetic sound of Japanese symbols that indicate how a drumbeat is to be played.

Sain seinegol o symbolau Japanese sy’n dangos sut mae curiad drwm yn cael ei chwarae.

Sumita
Kobe
Rikuzentakata
Nakazawa
Magoshi
Kantouin
Hanamaki

Bridging the oceans with words
Pontio’r cefnforoedd gyda geiriau

(Please click the image to read full pdf)
(Os gwelwch yn dda cliciwch ar y llun i ddarllen pdf)

Ikou – prayer in old Japanese language.
In Shinto belief, a prayer sings in praise of something or of an action; you describe it as it is,  and that is it’s beauty.

Ikou – gweddi mewn hen iaith Japanese
Yng nghred Shinto, mae gweddi yn canu moliant i rywbeth neu o weithred; byddwch yn ei ddisgrifio fel y mae, a dyna yw ei harddwch.