AOMORI PROJECT
青森プロジェクト

AOMORI AOMORI

a place of possibility, believing in wishes, hope, dreams and desires.
願い、希望、夢、望みを信じる、可能性の場
lle o bosibiliadau, credu mewn dymuniadau, gobaith, breuddwydion a dyheadau.
Aomori Aomori is a touring project and performance, inviting local guest performers through workshops.

Mae Aomori Aomori yn brosiect teithiol a pherfformiad sydd yn gwahodd cyfranogiad lleol drwy weithdai .

Produced by Cynhyrchwyd gan
Dance4 & Sioned Huws

Aomori Aomori is suitable for all. Duration 1 hour.
Aomori Aomori、全ての方への1時間。
Mae Aomori Aomori yn addas i bawb. Hyd 1 awr.
Aomori Aomori is a reflection on an individual’s internal landscape, memory, person, place and the two parallel natural landscapes of Aomori Japan and Snowdonia Wales. From vertical to horizontal, the body becomes space and space is transformed into body. In repetition, the movement assumes a sensibility and sensuality of an internal landscape, reflecting the soul of Aomori, the silent repetition of snowfall.
With Tsugaru teodori dancer Yoshiya Ishikawa, Tsugaru Shamisen-Hasegawa Sangen-kai and minyo singer Kiyoko Goto from Aomori, the performance brings together an international cast of ten dancers, musicians and singers alongside local performers to create a perceptive celebration of landscapes remembered and architectural locations. Arriving in Aomori is like going home.
Aomori Aomoriは、個人の内に秘めた風景や記憶、人と場所、そして日本の青森と
ウェールズのスノードニアという2つの並存した自然風景が反映されています。
垂直から並行へと、肉体は空間となり、空間は肉体へと変化していきます。その繰り返しの中で、動きは、青森の魂と静かに降り続く雪の姿を反映しながら、内面的風景の繊細さと官能を表現しています。
青森の津軽手踊りの踊り手である石川義野氏、津軽三味線 長谷川三絃会、津軽民謡の謳い手後藤清子氏とともに、上演は、国際色溢れる10名のダンサー、演奏者、謳い手と並んで現地の参加者をひとつにし、記憶の中にある風景と建築的な空間の知覚的な祝祭の場を創りあげました。
青森を訪れることは、ふるさとへ帰るのと似ているのです。
Mae Aomori Aomori yn adlewyrchiad o dirwedd, cof, person, lle mewnol unigolyn a dau dirlun naturiol cyfochrog Aomori Japan ac Eryri, Cymru. O fertigol i lorweddol, mae’r corff yn dod yn ofod a chaiff gofod ei weddnewid yn gorff. Wrth ei ailadrodd, mae’r symudiad yn cymryd arno’i hun synwyrusrwydd a chnawdolrwydd tirwedd mewnol, gan adlewyrchu enaid Aomori, sy’n ailadrodd cawodydd distaw eira di-ben-draw.
Gyda’r dawnsiwr Tsugaru teodori Yoshiya Ishikawa, Tsugaru Shamisen-Hasegawa Sangen-kai a’r canwr minyo Kiyoko Goto o Aomori, mae’r perfformiad yn dwyn ynghyd gast rhyngwladol o ddeg o ddawnswyr, cerddorion a chantorion ynghyd â pherfformwyr lleol i greu dathliad o dirweddau yn y cof a lleoliadau pensaernïol. Mae cyrraedd Aomori fel mynd adref.
CONCEPT AND CHOREOGRAPHY – SIONED HUWS
DANCERS  – REINA KIMURA, AGNESE LANZA, ELENA JACINTA, TAZ BURNS
TSUGARU TEODORI DANCER & CHOREOGRAPHER – YOSHIYA ISHIKAWA
TSUGARU SHAMISEN, HASEGAWA SANGEN-KAI – YUJI HASEGAWA, YUSO HASEGAWA
TSUGARU MINYO SINGER – KIYOKO GOTO
ASSISTANCE AND TRANSLATION – TAZ BURNS
AND LOCAL GUEST PERFORMERS
CYSYNIAD A CHOREOGRAFFI – SIONED HUWS
DAWNSWYR – REINA KIMURA, AGNESE LANZA, ELENA JACINTA, TAZ BURNS
COREOGRAFFWR A DAWNSWRAIG TSUGARU TEODORI – YOSHIYA ISHIKAWA
TSUGARU SHAMISEN, HASEGAWA SANGEN-KAI – YUJI HASEGAWA, YUSO HASEGAWA
CANTORES TSUGARU MINYO – KIYOKO GOTO
CYMORTH A CHYFIAETHU – TAZ BURNS
A PERFFORMYR GWADD LLEOL

A focus of detail a Tsugaru ‘hand dance’, from vertical to horizontal a choreographic process of translation and understanding, a gesture in repetition, a juxtaposition of organized systems, balanced on a fine line between order and chaos, being and nothingness, a transitional simplicity.

津軽手踊りの細部への注目、解釈や理解としての垂直から水平へと変化する振り付け、繰り 返されるしぐさ、組織された構造の並列、秩序と混沌の均衡が取れた一線、存在と無、移り 変わる単一性。

Gan ganolbwyntio ar fanylyn, ‘dawns llaw’ Tsugaru, o’r fertigol i’r llorweddol, coreograffi o drosi a deall, ystum yn cael ei ailadrodd, systemau trefnus wedi’u cyfosod, ar linell fain rhwng trefn ac anhrefn, bodolaeth a diddymdra, symlrwydd trosiannol.

Framing a work of emotive containment, where movement, voice, sound and silence become multidimensional. Listening to those little things that move us from the inside, everyday making small discoveries.

私たちを内側から動かすこういった小さな声に耳を傾けることで、毎日小さな発見をしてい くこと。動き、声、音そして静寂が多次元となるところへ、感情の抑制された作品をかたちづくること。

Mynegi gwaith sy’n emosiynol, lle daw symudiadau, lleisiau, sain a distawrwydd yn amlochrog. Gwrando ar y pethau bychain hynny sy’n ein symud o’r tu mewn, gan wneud darganfyddiadau bach bob dydd.

AOMORI PROJECT BOOK AND AUDIO CD
LLYFR AOMORI PROJECT A CD SAIN

Here is the Aomori Project book as a PDF to download or read online and the Audio CD to listen to.
Dyma’r llyfr Prosiect Aomori fel PDF i’w lawrlwytho neu ddarllen ar-lein a’r CD Sain i wrando arno.

Please read the book to learn more about Aomori (the place) and the piece Aomori Aomori.
Os gwelwch yn dda, darllenwch y llyfr i ddysgu mwy am Aomori (y man) a’r darn Aomori Aomori.

LIVE RECORDING CHAPTER 09:04:2011
RECORDIAD BYW, CHAPTER 09:04:2011

Tsugaru-shamisen
Hasegawa Sangen-kai
Yuji Hasegawa
Yushin + Yuso HasegawaTsugaru-minyo singer Cantores Tsugaru-minyo
Kiyoko Goto

SONGS / CANEUON
1. Tsugaru Yosare-bushi
2. Tsugaru Mandara
3. Tsugaru-bayashi (Bon-odori)
4. Tsugaru Jongara-bushi
5. Tsugaru Ohara-bushi
6. Tsugaru Yamauta – voice llais – Yuji Hasegawa & Kiyoko Goto
7. Tsugaru Mandara
8. Tsugaru Jongara-bushi
ライブ録音 (於:チャプター 2011年4月9日)
津軽三味線 (長谷川三絃会)
長谷川 裕二
長谷川 裕真
長谷川 裕宗

津軽民謡
後藤 清子

曲目
1. 津軽よされ節
2. 津軽曼荼羅
3. 津軽ばやし
4. 津軽じょんがら節
5. 津軽小原節
6. 津軽山唄(唄:長谷川 裕二、後藤 清子)
7. 津軽曼荼羅
8. 津軽じょんがら節

EILIR PIERCE
AOMORI AOMORI DOCUMENTARY

This year, documentary filmmaker Eilir Pierce collaborated in Sioned Huws’ dance project ‘Aomori Aomori’.  His film follows an international cast of musicians, dancers and singers who reunite to perform in Aomori, a place where this work began, from Sioned’s first experience of the harsh arctic conditions of the Tōhoku region of North Japan back in 2008. Like Aomori’s never ending snowstorms, the project itself is revealed as both beautiful and physically challenging in this intimate film.
Y gwneuthurwr ffilmiau dogfen, Eilir Pierce, oedd y diweddaraf i gydweithio â Sioned Huws ar ei phrosiect dawns, ‘Aomori Aomori’ eleni.  Mae ei ffilm yn dilyn cast rhyngwladol o gerddorion, dawnswyr a chantorion sy’n dod at ei gilydd i berfformio yn Aomori, sef y man lle plannwyd yr hadyn ar gyfer y darn unigryw hwn ar ôl i Sioned Huws brofi amodau arctig llym rhanbarth Tōhoku yng Ngogledd Japan am y tro cyntaf yn ôl yn 2008. Fel stormydd eira diddiwedd Aomori, mae’r prosiect ei hun yn cael ei amlygu fel rhywbeth sy’n hyfryd yn ogystal â chorfforol heriol yn y ffilm bersonol hon.

Director / Cyfarwyddwr: Eilir Pierce 2014
English Subtitles / Isdeitlau Saesneg
Duration 36 minutes / Hyd 36 munud

Hanes Teithio Aomori Project Tour History

February / Chwefror 2017

Aomori Aomori Duet
The Drill Hall
Critical Path
Sydney, Australia

July / Gorffennaf 2015

Duet Aomori Project: Repetition
Geddes & Groves
Double Take a mini-festival of dance performed at various locations across Bournemouth in partnership with Pavilion Dance South West
JW3
London’s Jewish community and cultural centre.

March / Mawrth 2015

Duet Aomori Project: Repetition
Dance4
Nottdance Festival 2015
Various locations across Nottingham

July / Gorffennaf 2014

Aomori Aomori: International cast of ten performers

Dance4
Adeilad Newton & Arkwright Building,
Nottingham Trent University

Orizzontali Verticali Festival
Piazza Duomo
San Gimignano (SI)
Italy

aterteater
Festival Internazionale De teater Val Badia
San Vigilio di Marebbe
South Tyrol

Wrexham Gallery Off Site at 3B
Priory Street
Wrexham

Harlech Theatre
St David’s Hill
Harlech

CellB
Park Square,
Blaenau Ffestiniog

Galeri Caernarfon
Doc Victoria Dock

Chapter
Market Road
Canton
Cardiff

January -February / Ionawr-Chwefror 2014

>>TPAM-Performing Arts Meeting in Yokoham
>>Takaku Village Hall, Iwaki, Fukushima
>>Mirai-Syotengai, Rikuzentakata Artist in Residency Program
>>Aomori Contemporary Arts Centre

May / Mai 2013

Aomori Aomori new creation / work in process showing
Chapter Arts Center, Cardiff & Greenwich Dance, London

Aomori Project of Landscapes Remembered
Performances: cast of seven performers

Napoli Teatro Festival
Naples, Italy
Fabbrica Europa Festival
Florence, Italy

October / Hydref 2012

da:ns Festival Esplanade Theaters on The Bay, Singapore

May / Mai 2012

Aomori Project: Repetition, duet Sioned Huws & Reina Kimura
>>Greenwich Dance, London
>>Japanese Style: Sustaining Design Exhibition, Ruthin Craft Centre
>>Fabbrica Europa Festival, Florence
>>Chapter Arts Centre, Cardiff

April / Ebrill 2011

Aomori Project of Landscapes Remembered
Performances: cast of seven
>>Chapter Arts Centre, Cardiff
>>Greenwich Dance, London

February / Chwefror 2011

Aomori Project
Performance: cast of nine performers
>>Bankart Studio NYK: TPAM-Performing Arts Meeting in Yokohama
>>Aomori Contemporary Arts Centre

February / Chwefror 2010

Aomori Project: Presentations
>>Morishita Studios, Tokyo
>>Aomori Contemporary Arts Centre
>>Chapter Arts Centre, Cardiff

February / Chwefror 2008

>>Passion Festival, Chapter Arts Centre, Cardiff
>>Aomori Contemporary Arts Centre
>>AIR-Japan at British Council, Tokyo