© Jun Matsuyama

Deer Dance
Sketching the poetry of Kakinaizawa Shishi-odori, a regional dance of Iwate, Japan. A creation process based on the 33 ‘kuchi shoga’ (phonetic sound of Japanese symbols) of the Deer Dance. ‘Kuchi shoga’ a short rhythmic chant, which begin by three short lines of song, focused on imagery of nature, highlighting a brief moment in time, a juxtaposition between something large and something small, between stillness and movement; the dance, it’s timing is based on the ‘shoga’.
Dawns Ceirw
Braslunio barddoniaeth Kakinaizawa Shishi-odori dawns rhanbarthol Iwate, Japan. Proses creadigaeth yn seiliedig ar y 33 ‘kuchi shoga’ (sain seinegol o symbolau Japanese) y Ddawns Ceirw. ‘Kuchi shoga’ siantiau byr rhythmig, sy’n dechrau drwy dair llinell fer o gân, yn canolbwyntio ar ddelweddaeth o natur, gan amlygu ennyd fer mewn amser, cyfosodiad rhwng rhywbeth mawr a rhywbeth bach, rhwng llonyddwch a symudiad; mae’r ddawns, ei amseru yn seiliedig ar y ‘shoga’.
Sioned Huws – Director, Choreographer and Dancer

Since 2014 Sioned has studied and continues to dance the Deer Dance of Iwate, Japan, with dancers of Kakinaizawa Shishi-odori Gyouzan-ryu. Her current project Odori-Dawns-Dance in collaboration with traditional and contemporary dancers and choreographers’ reveals the poetry of dance and community, as a large family, an aggregate, the situations, and the friendships. With a particular focus to the Shishi-odori, an animistic ritual dance, a prayer in action, derived from the complexity of community, landscape and mythology. Our dance stories passed on through generations, living with the natural world, in harmony, discord and everything in-between, even nowadays. Dance reaffirms the ground we stand on ‘Asobe waga tsure’ – ‘Come lets play my friends’ Deer Dance song words.

2016-18 In collaboration with choreographers – Zan Yamashita, Reina Kimura, Rie Wakabayashi, actress and performer Honami Shimizu and Kakinaizawa Shishi-odori.

Sioned Huws – Cyfarwyddwr, Coreograffydd a Dawnsiwr

Ers 2014 mae Sioned wedi astudio ac yn parhau i ddawnsio Dawns Ceirw Iwate, Japan, gyda dawnswyr Kakinaizawa Shishi-odori, Gyouzan-Ryu. Mae ei phrosiect cyfredol Odori-Dawns-Dance mewn cydweithrediad â dawnswyr a choreograffwyr traddodiadol a chyfoes yn datgelu barddoniaeth dawns a chymuned, fel teulu mawr, agreg, y sefyllfaoedd, a’r cyfeillgarwch. Gyda ffocws penodol i’r Shishi-odori, dawns ddefodol animistic, gweddi ar waith, sy’n deillio o gymhlethdod cymuned, tirwedd a chwedloniaeth. Mae ein straeon dawns wedi ei trosglwyddo drwy genedlaethau, yn byw gyda’r byd naturiol, mewn cytgord, anghytgord a phopeth yn y canol, hyd yn oed yn y dyddiau hyn. Mae Dawns yn ailddatgan y ddaear rydym yn sefyll ar ‘Asobe waga tsure’ – ‘Dewch i chwarae fy ffrindiau’ geiriau cân Dawns Ceirw.

2016-17 Mewn cydweithrediad â choreograffwyr – Zan Yamashita, Reina Kimura, Rie Wakabayashi, actores a pherfformiwr Honami Shimizu a Kakinaizawa Shishi-odori.

Deer Dance Kakinaizawa
Dawns Ceirw Kakinaizawa

Dates dyddiadau 2017 – 18

Odori Dawns Dance

2018

February Monday 12 Chwefror Llun 12
February Thursday 15 Chwefror Iau 15
Joshibi Arts University, Tokyo
Workshops Gweithdai

February Saturday 17 Chwefror Sadwrn 17
February Sunday 18 Chwefror Sul 18
TPAM Fringe – Performance Presentation
Tokyo Performing Arts Meeting in Yokohama
BankART Studio NYK 3B Gallery
tpam.or.jp/info/en

2017

December Sat/Sun 2 – 3 Rhagfyr Sad/Sul 2-3
Workshops Gweithdai
Sugimura Jun Museum, Miyagi
December Sunday 10 Rhagfyr Sul 10
Performance Presentation
sugimurajun.shiomo.jp/about

September Saturday 23 Medi Sadwrn 23
AIR –WORKSHOP
Hakoneyama Terrace, Rikuzentakata
S-AIR & Rikuzentakata – AIR (Artist in Residency)
s-air.org

Odori Dawns Dance
Kakinaizawa Shishi-Odori Deer Dance

October Sunday 29 Hydref Sul 29
Nourinkaikan Cultural Festival,
Tref Sumita Town, Iwate

September Saturday 9 Medi Sadwrn 9
Hanamaki Shishi Odori Festival
Hanamaki City, Iwate

August Sunday 13 Awst Sul 13
Second Obon – Ikou
Nakazawa Tref Sumita Town

Dates dyddiadau 2016 – 17
Japan, United Kingdom, Australia

Odori Dawns Dance
Kakinaizawa Shishi-Odori Deer Dance

August Sunday 14 Awst Sul 14
Obon Ikou
Nakazawa Tref Sumita Town 10am
Magoshi Yahagi Rikuzentakata 11am

September Saturday 10 Medi Sadwrn 10
Gwyl Hanamaki Shishi-Odori Festival 2pm

November Sunday 6 Tachwedd Sul 6
Gwyl Kesen Folk Performing Arts Festival
Nourinkaikan Tref Sumita Town

Ireha – Wings Coming
Ireha – Adenydd yn Dod

Dates dyddiadau 2016 – 17 (Cont.)

Odori Dawns Dance
International Residencies Preswyliadau Rhyngwladol
Choreographers: Sioned Huws, Zan Yamashita, Reina Kimura Actress – Honami Shimizu, Kakinaizawa Shishi-Odori and local communities.

Tref Sumita Town, Iwate Japan
November 4th – December 12th Tachwedd 4ydd – Rhagfyr 12
Presentation Cyflwyniad:
Sunday 11 December Sul 11 Rhagfyr
Ysafell Shukaijo Room Kakinaizawa
AIR-Rikuzentakata

Morishita Studios Tokyo
January 16 – 29 Ionawr 16 – 29
Choreographers: Sioned Huws, Zan Yamashita, Reina Kimura, Honami Shimizu, Kakinaizawa Shishi-Odori
Presentation Cyflwyniad: Sunday 29 January Sul 29 Ionawr
Morishita Studios

Critical Path Sydney Australia
February 1 -19 Chwefror 1 – 19
Odori-Dawns-Dance and Aomori Aomori
Choreographers: Sioned Huws and Reina Kimura
Research, workshops and presentations.
Critical Path

Dance4 Nottdance 2017
Odori-Dawns-Dance: Forest and Clearing
Saturday Sunday 11 & 12 March Sadwrn Sul 11 a 12 Mawrth
Residency Preswylfa: February 26 Chwefror – March 12 Mawrth
Choreographers Sioned Huws, Reina Kimura, Honami Shimizu and local communities.
Dance4

Odori-Dawns-Dance gratefully acknowledges the support of / yn cydnabod yn ddiolchgar cefnogaeth gan:

ARTizan, Rikuzentakata Artist in Residency Program, Dance4, Critical Path, Joshibi Arts University, De Montford University, The Saison Foundation, The Daiwa Anglo-Japanese Foundation, Arts Council of England, SOMPO Art Fund Japan Nipponkoa Insurance Inc, and Agency for Cultural Affairs Government of Japan, Woollahra Municipal Council and Australia Council for the Arts.

Sioned Huws was born in 1965, Bangor, North Wales, lives between Wales, London, Sumita Town, Japan and works internationally. She is an associate artist with Dance4 Nottingham; this is her fifth year in residency with Rikuzentakata Artist in Residency Program, Iwate. Sioned started making contemporary dance and performance in New York 1989, whilst studying at the Merce Cunningham Studios. From 2008 she studied Aomori Tsugaru Te-odori dance with Yoshiya Ishikawa, part of her Aomori Project in collaboration with choreographer Reina Kimura, and toured to over twenty international venues in Japan, Singapore and Europe, including local communities in each place 2008-15. Sioned’s work focuses on perception, memory, person and place within choreographic structures; systems patterning small details that allow for the unexpected within a world sensed through an awareness of physical movement; 2009 she was recipient of a Creative Wales Ambassadors Award, 2009 and 2015 an International Program Award The Saison Foundation, Tokyo, in collaboration with ARTizan – Aomori Project and Odori-Dawns-Dance.
Ganwyd Sioned Huws ym Mangor, Gogledd Cymru, ym 1965, mae’n byw rhwng Cymru, Llundain, Tref Sumita, Japan ac yn gweithio yn rhyngwladol. Mae hi’n artist cysylltiol gyda Dance4 Nottingham; mae hyn yn ei phumed flwyddyn yn preswylio gyda Rikuzentakata Rhaglen Artist Preswyl, Iwate. Cychwynnodd Sioned ddawnsio a pherfformio cyfoes yn Efrog Newydd ym 1989 tra’n astudio yn Merce Cunningham Studios, ac ers 2008 yn astudio dawns law Tsugaru gyda Yoshiya Ishikawa, rhan o Aomori Project mewn cydweithrediad â coreograffydd Reina Kimura, ac aeth ar daith i dros ugain o leoliadau rhyngwladol yn Japan, Singapore ac Ewrop, gan gynnwys cymunedau lleol ym mhob man 2008-15. Mae gwaith Sioned yn canolbwyntio ar ganfyddiad, y cof, y person a lleoliad o fewn strwythurau coreograffi; systemau sy’n patrymu manylion bychan sy’n caniatáu’r annisgwyl mewn byd a synhwyrir drwy ymwybyddiaeth o symudiad corfforol. Yn 2009 derbyniwyd Gwobr Cenhadon Cymru Greadigol, 2009 a 2015 Gwobr Rhaglen Ryngwladol gan Sefydliad Saison, Tokyo, mewn cydweithrediad ag ARTizan – Aomori Project a Odori-Dawns-Dance.